İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi


Ufuk Üniversitesi kapsamında bulunan akademik, idari ve teknik birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ‘’önce insan’’ faktörünü göz önünde tutarak ilerlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olarak Üniversite içinde ve diğer kamu kurumları (UMKE, Sivil Savunma, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  Çasgem vb.) ile yaptığı işbirliği içinde gerçekleştirdiği her faaliyette çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının iyileştirilmesi prensibiyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri rehberliğinde yönetimin de desteğiyle görev, yetki ve sorumluluklarını Ufuk Üniversitesi kampüslerinde yerine getirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği,  sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olma hakkına herkesin saygı gösterdiği; hak, sorumluluk ve ödevlerin, önleme ilkelerine öncelik verilerek açıkça tanımlandığı bir sistem içerisinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasında devlet, işveren ve çalışanların aktif olarak yer aldıkları bir anlayıştır.

Planlı bir şekilde iş kontrolünü sağlayarak, risk analizleri yaparak; proaktif (önleyici) ve reaktif (düzeltici) tedbirleri üniversite ve hastane genelinde etkin ve yaygın bir şekilde kullanarak güvenli çalışma ortamı vaziyetini sağlamak ve bunun sürdürülebilir olması bilinci içinde hareket edilmektedir.