Eğitim


EĞİTİM AMACI:  

Mezuniyet öncesinde, mezuniyet sonrasında ve sürekli tıp eğitiminde amacımız; birey ve toplumun biyo-psiko-sosyal iyilik halinin devamlılığını sağlamak için, kaliteli sağlık hizmeti verebilecek yetkinlikte hekimler yetiştirmek ve yeterliliklerini geliştirmektir.

 

EĞİTİM HEDEFLERİ:  

Program Yeterliği 1:

Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olan

1. Canlılığın sağlanması ve sürdürülmesine yönelik anatomik, fizyolojik, kimyasal, biyolojik süreçlerin makroskopik, hücresel, yapı ve moleküler mekanizmalarını açıklayan

2. Organların ve sistemlerin yapı ve işleyişlerinde normalden sapmalar ve hastalıklarda fizyopatolojik mekanizmaları açıklayan

3. Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve hastalıkların sağaltılmasında insanı bedensel, ruhsal ve sosyal bir bütün olarak ele alan

4. Bireyin ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyebilen ve elde ettiği verileri epidemiyolojik yaklaşımla irdeleyen

5. Hastalıkların, durumların ve sapmaların etyopatogenezini (biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel...) açıklayan

6. Hastalık öyküsünü tüm yönlerini içerecek biçimde elde eden

7. Tam ve odaklanmış fizik muayene yapan

8. Temel Hekimlik uygulamalarını gerçekleştiren

9. Sık karşılaşılan durumların, sapma ve hastalıkların semptomları, belirtileri ve laboratuvar bulgularını tanımlayan

10. Hastalık ve durumların ayırıcı tanı kriterlerini sıralayan

11. Tanı ve tedavi yöntemlerinin endikasyon ve komplikasyonlarını bilen, uygulamalarında gözeten

12. Yaygın olarak kullanılan tanı işlemlerinin sonuçlarını yorumlayan

13. Klinik öncelikleri belirleyerek oluşturduğu problem listesi doğrultusunda uygun bir yönetim planı tasarlayan

14. Tedavi planlayabilen, yönlendirebilen ve etkinliğini değerlendiren

15. Acil yaklaşım gerektiren durumları ayırt edebilen, ilk-acil müdahale ve tedaviyi uygulayan

16. Koruyucu, tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici yönetim stratejilerini yararları ve sınırlılıklarını göz önünde bulundurarak oluşturan

17. Hastayla ilgili kayıtları usulüne uygun şekilde tutan ve arşivleyen

Program Yeterliği 2:

İletişim becerilerine sahip olan

18. Sağlık hizmetinde ilgili tüm tarafların memnuniyetini ve uyumunu artırmak, kaygısını azaltmak ve tedaviye katılımını sağlamak amacıyla hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve ilgili diğer kişiler ile etkin iletişim kuran

19. Tıp biliminin terimlerini ve kavramlarını iletişim kurduğu bireylerin bilgi düzeyine uygun, açıkça anlaşılabilir, akıcı ve doğru biçimde kullanarak sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim kuran

Program Yeterliği 3:

Ekip üyesi olarak işbirliği yapan

20. Sağlık düzeyini yükseltme amacıyla kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde ekibin başarısını ön planda tutarak çalışan

21. Disiplinler arası çatışmaların önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için diğer sağlık çalışanları ile uyum içinde ve etkin olarak çalışan

Program Yeterliği 4:

Yönetici, lider ve rol model olan

22. Yerel ve ulusal sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi,

değerlendirilmesi süreçlerinin etkinliğini artıracak çalışmalar yaparken sağlık hizmet sunumuna ayrılan sınırlı kaynakları kamu yararına en uygun şekilde kullanan

23. Kendi kariyerini de yöneten ve diğerlerine rol modellik ve liderlik yapan

Program Yeterliği 5:

Profesyonel tutum ve davranışlar sergileyen

24. Hastalara özenle muamele eden; özel yaşamlarına saygı duyan ve hasta mahremiyetini gözeten

25. Hasta yakınlarıyla, meslektaşlarıyla ve sorumluluklarını yerine getirmek için bilgi alışverişi yapması gereken diğer kişilerle kurulan tüm ilişkilerde dürüst, kararlı ve tutarlı olan

26. Hastasının yararını her zaman ve her durumda ön planda tutan

27. Fiziksel, dini, kültürel ve sosyal farklılıklara karşı duyarlı ve saygılı olan

28. Hekimin etik ve yasal yükümlülüklerini kavrayan, uygulamalarında bunları gözeten

29. Güvenilirlik, şeffalık ve hesap verebilirlik kavramlarını içselleştirmiş olan

Program Yeterliği 6:

Sağlık savunucusu olan

30. Kendisi dahil toplumun sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik girişimleri yapan ve olumlu sağlık davranışlarıyla örnek ve öncü olan

31. Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren, gerektiğinde müdahale edip düşüncelerini savunan

Program Yeterliği 7:

Bilimsel yöntemleri kullanarak yaşam boyu öğrenen ve öğreten

32. Bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren ve özdeğerlendirme yapan

33. Sağlık hizmetleri sunumunda ve kendini geliştirmek için bilimsel bilgi ve yöntemlerde yaşanan değişimleri izleyen ve uygulayan

34. Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanan, elde ettiklerini eleştirel biçimde değerlendiren ve kanıta dayalı karar veren

35. Hastayı ve toplumu bilgi kaynağı olarak kullanarak mesleki yenilikleri oluşturup yaygınlaştıran

36. Hastaya ait sorunların çözümünde akıl yürütme becerisini kullanarak nitel ve nicel kanıtları değerlendiren ve elde ettiği verileri hasta bakımında kullanan

37. Sağlık çalışanları dahil tüm toplumun öğrenmesini kolaylaştıran