Fen Edebiyat Fakültesi


 

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Lisans Programının eğitim amacı; psikolojinin temel ilke ve kuramlarına hâkim, bilimsel ve eleştirel düşünebilme yetisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde hareket eden, bireysel ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen, farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek psikologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.
    

 

 
   

 

Misyon        Vizyon
     
Psikoloji biliminin bilgi birikimini alandaki yeni gelişmeler ve ülkemizin ihtiyaçları da gözetilerek evrensel düzeyde bir psikoloji eğitimi ile toplumun ve insanlığın yararına çalışacak, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, eğitim ve araştırma alanlarındaki üretimi sağlayacak, yaratıcı ve problem çözebilen psikologlar yetiştirmek en birincil misyonumuzdur. Bu misyon temelinde psikolojinin temel alt alanlarını kapsayan çeşitli dersler ile hem akademik hem de uygulamada gelecekteki kariyerlerine öğrenciyi hazırlamak, kendilik farkındalığı yüksek, değişim ve gelişime açık bir mesleki ve bireysel bakış açısı geliştirmiş bireyler yetiştirmek, mesleki bilgi ve becerilerini, disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olarak, etik ve bilimsel bir bakış açısı ile toplumun ve insanlığın yararına kullanan meslek insanları yetiştirmeyi sağlayabilmek temel görevimizdir.
            
Üniversitemizin değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda ülkemize hizmet konusunda tüm gücüyle çalışabilecek, demokratik düşünceye, bilimsel yaklaşıma ve etik kurallara uyum sağlayan bir eğitimin devam ettirilmesi, psikoloji eğitimi alan bireylerin lisans eğitimleri süresince ve sonrasında bilimsel perspektifi kullanarak araştırmacı kimliği ile bilimsel çalışmaları geliştirebilecek düzeyde donanıma sahip olmaları ve çağdaş psikolojinin ilerlemesine katkıda bulunmaları, Atatürk İlke ve İnkılâplarını referans alarak sürekli gelişen, kurumsallaşmış bir öğrenen ve öğreten organizasyon yapısını oluşturmak önceliğimizdir. Bölümümüz misyonu ve vizyonu çerçevesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri, etik ilkelere dayalı ve sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmektedir. 
         
 
 

 

 BÖLÜMLER 

 

           

 

 

 DUYURULAR ve ETKİNLİKLER