Kalite Komiteleri ve Görev Alanları


 1. Mevzuat Hazırlama ve Geliştirme Komitesi

Üniversitenin ihtiyaç duyulan alanlarında yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat önerisi çalışmaları yapmak, kabul edilmiş bulunan düzenlemeleri yenilemek ve yürürlükteki mevzuata uygunluğunu ve birbiri ile uyumlu hale getirmek. Yükseköğretim mevzuatı kapsamında iş akış şemalarının ve bunlara uygun yetkililerin, sorumluların ve formlarının oluşturulmasını sağlamaktır.

 1. Eğitim ve Öğretim Komitesi

Eğitim ve öğretimin gelişimi, ders ve sınav programlarının Yükseköğretim Kurumu mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi, değerlendirilmesi, değişiklik yapılması, planlanması; eğitim birimlerinin önerileri ile Akademik Takvimin belirlenmesi, yabancı dil eğitiminde hizmet içi eğitimi, swot analizinin öğretim alanında etkinliği, değişim programlarının (Erasmus, Mevlana, Farabi) işleyişi vb. alanlarda akademik kalitenin arttırılması ve akademik öğretimin kurallarının belirlenmesini sağlamaktır.

 1. Eğitime Ulaşım Komitesi

Eğitim-Öğretim kaynaklarına erişim ve bilgi materyallerinin kullanımı, değerlendirilmesi ve paylaşımı, öğretim teknolojileri ve ortamlarını izleme, eğitim teknolojileri ve yenileme ile özel ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime ulaşımının sağlanması ve öğrencilerin burs süreçlerinin düzenlenmesidir.

 1. Çalışanların Niteliği ve Eğitimi Komitesi

Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde iş akış şemalarının ve bunlara uygun niteliklerin, sorumluların ve formlarının oluşturulması; personelden istenilen eğitim, beceri ve diğer ihtiyaçların tanımlanması, personellerin görev tanımları ve performans değerlendirmesinin yapılması ve çalışanların haklarının düzenlenmesidir.

 1. Tesis ve Çevre Komitesi

Üniversite yerleşkelerinde; tesis güvenliğinin yönetimi, çevrenin korunması için sürekli anlayışla çalışmalar yapılması, eğitim ve katılım yoluyla çevre bilincinin artırılması. Üniversitede acil durum ve afet planı, yerleşke hizmetleri için danışma yapılmasıdır.

 1. Üniversitede Yaşam Komitesi

Üniversitede sosyal faaliyetleri planlama ve geliştirme, sosyal iletişim ve kişisel gelişime katkı sağlayacak faaliyetlerin çoğaltılmasına yönelik kültür, sanat ve spor faaliyetlerin düzenlenmesi, takibi, etkinlikleri artırması ile birlikte öğrenci toplulukların aktif çalışmalar yapılmasının sağlanması, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecinin takip edilmesidir.

 1. Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Üniversite öğrencilerinin sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek koşulları belirleyerek gerekli önlemleri almak, herkesin sağlıklı ve güvende hissettiği bir eğitim ortamının sürekliliğini sağlamak ve geliştirmektir.

 1. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

Üniversite personellerinin çalışma güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürü geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, hizmet içi yoluyla personelin farkmdalığmın ve niteliklerinin artırılması, çalışan güvenliği ile ilgili raporlama sistem oluşturulması ve personelin çalışma sürecinde karşılaşabileceği olası risk ve zararlardan korunmasıdır.

 1. İletişim ve Bilgi Sistemleri Komitesi

Üniversitenin iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, güvenli veri yönetimi, internet sayfasında doğru, güvenilir paylaşımın sağlanmasıdır.

 1. Üniversite Tanınırlık Komitesi

Üniversitenin tamnırlığım artırmak amacıyla, medya bilinirliği, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili proje hazırlamak, geliştirmek, takip etmesinin sağlanmasıdır.

 1. Eğitim Sonrasına Hazırlama ve İzleme Komitesi

Öğrencilerin eğitim sürekliliği ve yaşam boyu eğitim, değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi) işleyişi, mezunlar demeği ile ilişkiler ve mezuniyet sonrası kariyerlerin izleniminin yapılmasıdır.

 1. Üniversite Sosyal Sorumluluk Komitesi

Öğrenciler ile toplumsal konularda yarar sağlayacak projeler geliştirmek ve sürdürebilmek; Üniversitenin toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesini sağlamak; sosyal, kültürel ve çevresel sorunları belirleyen ve çözüm üreten bireylerin yetişmesine katkı yapmaktır.

 1. Kalite İyileştirme Komitesi

Üniversitenin kalite güvence sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, kontrol değerlendirme, sistem standardizasyonunun sağlanması, istatistiksel işlemler ve öğrencilere uygulanacak ölçekler için anket uygulaması ile kalite güvence sisteminin oluşturulmasıdır.

 1. Akademik Etkinlik Komitesi

Bilimsel çalışma yetkinliği ve uluslararası iş birliğine yönelik faaliyetlerin çoğaltılmasına yönelik akademik etkinliklerinin oluşturulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerin artırılması, öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma ilkelerinin belirlenmesi ve yazılı basının gelişiminin sağlanmasıdır.

 1. Kurum Dışı Hizmet Sunucularla İlişkiler Komitesi

Üniversite dışından alınan hizmet sunucuları ile ilişkiyi güçlendirmek, hızlı ve etkin çalışma ortamı sağlanmasıdır.